(977) 15538673   | ucollege@united.edu.np

Teaching staff

BBS Teachers

 • Keshav Ghimire
 • Rojina Ranjit
 • Lalita Upadhyaya
 • Ratna Man Dangol
 • Sunil Chitrakar
 • Ram Kumar Khatiwoda
 • Vidhya Sharma
 • Kamal Prasad Adhikari
 • Deepak K.C.
 • George Thomas
 • Ashok Kumar Pokhrel
 • Santosh Pokhrel
 • Binod Lingden
 • Shyam Bastakoti

BCA Teachers

 • Deepak Ranabhat
 • Raju K.C.
 • George Thomas
 • Sailendra Sukla
 • Netra Prasad Ghimire
 • Anup Shakya
 • Shiva Kumar Mahatto
 • Santosh Adhikari
 • Dhan raj Char
 • Abdul Miya

MBS Teachers

 • Mahesh Ojha
 • Raj Kumar K.C.
 • Ratna Man Dangol
 • Ashok Pokhrel
 • Binod Lingden
 • Kamal Adhikari
 • Hem raj Ojha

BBM Teacher

 • Rojina Ranjit
 • Jagan Joshi
 • Satish Bhattarai
 • Rakesh Jha
 • Raju K.C.